جلسه الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت روناک

جلسه ای به جهت آشنایی و معرفی کامل شرکت VEM آلمان و محصولات در دسترس جهت ارائه توسط نماینده شرکت VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.) برگزار شد. در طی این جلسه با توجه به شرایط اعمال شده تحریم های اخیر به ایران ، توضیحات بازرگانی برای آشنایی با فضای میسر ارائه محصول و خدمات همچون دوره های تحریمی قبل به نمایندگان شرکت روناک بازگو شد و پس از تقویت اعتماد ایشان قرار بر سفارش گذاری پروژه های آتی در دست آن مجموعه به شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز گذاشته شد.