جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت کالای پمپ

در تاریخ 1397/09/08 جلسه ای بعنوان معرفی دقیق تر از شرکت VEM آلمان و سبد محصولات این برند در صنایع گوناگون برای آشنایی بیشتر شرکت کالای پمپ تشکیل گردید.
در ادامه با توجه به توضیحات لازم بازرگانی توسط نماینده VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.) به جهت فعالیت مستمر در شرایط تحریم جدید ایجاد شده که همانند فعالیت در دوره های تحریم های گذشته پویا بوده است نیز ارائه گردید.
در انتهای جلسه درخواست های جدید بابت الکتروموتورهای ضدانفجار از ایشان ارائه شد که در لحظه توسط کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با کارخانه شیراز اعلام وضعیت شد.