جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فکور صنعت

در تاریخ 1397/09/08 نشستی به جهت معرفی شرکت VEM آلمان توسط نماینده ایشان و توضیح عملکرد پویای این برند با شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم های پیش آمده که همانند دوره های قبلی حرکت رو به جلوی خود را با افتخار به ثمر رسانیدن پروژه های گوناگون در صنایع مختلف در لوح حسن نیت کاری خود دارد ، تشکیل شد.