جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با پالایشگاه آبادان

جلسه ای تحت عنوان معرفی تاریخچه شرکت VEM و رنج محصولات قابل عرضه توسط برند VEM در صنایع مختلف توسط نماینده آلمانی به نمایندگان شرکت پالایشگاه آبادان ارائه گردید.
در ادامه توضیحات تکمیلی جهت اطمینان از پویا بودن فعالیت برند VEM آلمان توسط نماینده انحصاری ایشان در ایران (شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز) با توجه به لیست پروژه های صورت گرفته در تحریم های دوره های قبلی و پروژه های در حال انجام به نمایندگان حاضر در جلسه ارائه گردید.
در انتها سوالات فنی نمایندگان شرکت پالایشگاه آبادان توسط کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز به پاسخ رسید.