جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

برگزاری جلسه اختصاصی با حضور نماینده شرکت VEM آلمان ، کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و نمایندگان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در استان کرمان شکل گرفت. در این نشست معرفی کاملی از شرکت VEM آلمان ، سبد محصولات و نحوه فعالیت در دوران تحریم های جدید انجام شد.