جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت گل گهر

در چارچوب همراهی و همدلی با صنعت گران محترم داخل کشور و با عنایت به پیشینه عملکرد مساعد توسط شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با برند VEM آلمان در اجرای پروژه های گوناگون در تحریم های دوران قبلی و پروژه های انجام گرفته و درحال انجام در دوران اکنون ، جلسه ای تحت عنوان معرفی دقیق برند اروپایی VEM آلمان و سبد جامع محصولات ایشان توسط کارشناس آلمانی بطور مستقیم برگزار گردید.
در ادامه سوالات بازرگانی به جهت نحوه فعالیت شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت VEM آلمان در شرایط تحریم های کنونی مطرح گردید که توسط کارشناسان حاضر شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز توضیحات لازم به حضورشان ارائه گردید.
در نهایت سفارش های جدیدی از نفرات بازرگانی حاضر در جلسه به شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز واگذار گردید.