جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت ذوب آهن پاسارگاد

برگزاری جلسه ای تحت عنوان معرفی دقیق شرکت VEM آلمان و محصولات قابل عرضه ایشان در صنایع گوناگون توسط نماینده شرکت VEM آلمان برگزار گردید.
با توجه به اهمیت نوع فعالیت شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم های کنونی ، توضیحات جامعی برای  نمایندگان شرکت ذوب آهن پاسارگاد ارائه گردید و قرار بر همکاری های مستمر این شرکت با شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز گذاشته شد.