جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فراسان

در تاریخ 1397/09/15 نشستی بمنظور شناخت دقیق شرکت VEM آلمان ، سبد محصولات این برند و نوع فعالیت در ایران با توجه به شرایط تحریم های موجود کنونی توسط کارشناس VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز برای مدیران شرکت فراسان برگزار گردید.
در نهایت توضیحات جامعی در رابطه با پروژه های آتی شرکت فراسان به کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز ارائه گردید.