جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت ذوب آهن پاسارگاد

در تاریخ 08/02/1398 جلسه ای با حضور نماینده VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در محل ذوب آهن پاسارگاد در استان فارس برگزار شد.
در ابتدا “مجموعه ذوب آهن پاسارگاد” و همچنین مجموعه در حال احداث “احیاء نیرو” با همراهی مدیران فنی و بازرگانی ایشان مورد بازدید قرار گرفت. سپس معرفی کاملی از مجموعه VEM آلمان و توانمندی های شرکت الکتروموتور منطقه ویژه اقتصادی شیراز (SEEZ Motor Co.) انجام گردید و جهت تامین الکتروموتورهای سایت آن مجموعه مذاکراتی فی مابین حاضران جلسه صورت پذیرفت.
همچنین درخواست تیم مدیریت فنی و بازرگانی شرکت ذوب آهن پاسارگاد در خصوص آموزش سرویس ، بهره برداری ، راه اندازی و نگهداری الکتروموتورهای قابل تامین توسط شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز اعلام شد که در زمان مقتضی دوره های مذکور برگزار خواهد گردید.