جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت نفت بهران

برگزاری جلسه ای جهت معرفی روند فعال بازرگانی شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت VEM آلمان در شرایط تحریم های اخیر برای سفارشات شرکت نفت بهران صورت گرفت.