جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت کولر هوایی آبان

جلسات متعدد شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت کولر هوایی آبان در محل نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی سال 98 و کارخانه ایشان با حضور نماینده VEM آلمان برگزار شد.
در طی این جلسات پروژه های در حال انجام برند VEM آلمان با ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین پیشنهادهای مفیدالاثر جهت ارسال وجه از ایران به آلمان ارائه گردید و مقرر گردید هماهنگی های لازم جهت تسریع امور در حال انجام افزایش یابد.