جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات

برگزاری جلسه با حضور نمایندگان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.) با شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) جهت اعلام آمادگی دریافت سفارش های جدید با توجه به قوانین ثبت سفارش و شرایط تحریم های پیش آمده ، همانند دوره های قبلی تحریم های اعمال شده و جریان داشتن پروژه های واگذار شده صورت گرفت.