جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت تهران جنوب

برگزاری جلسه با حضور نماینده شرکت VEM آلمان بهمراه کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.) با شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب به جهت معرفی کامل محصولات قابل ارائه شرکت VEM و امکان سرویس دهی به ایران با همکاری نماینده وی در ایران – شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز – با ارائه توانمندی این شرکت در شرایط تحریم های اخیر پیش آمده صورت گرفت.