جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت تاشا

جلسه به جهت آشنایی مستقیم نماینده شرکت VEM آلمان بهمراه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (نماینده انحصاری VEM آلمان در ایران) با نماینده شرکت تاشا و اطمینان خاطر از فعالیت پا برجا و مستمر این برند در ایران در شرایط تحریم های پیش آمده ، همانند دوره های پیشین ، به ایشان ارائه گردید.
و با توجه به آشنایی شرکت تاشا به توانمندی های همکاری شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.) در شرایط تحریمی گذشته نوید همکاری قوی تر ایشان با این برند مطرح اروپایی در جلسه جاری گردید.