جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت نفت

در تاریخ 1397/09/07 جلسه ای بعنوان بررسی پروژه های در حال انجام شرکت نفت تهران توسط شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز برگزار گردید.
همانطور که شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با گذراندن دوره های قبلی تحریم های اعمال شده بر سفارش گذاری پروژه های زنده کشور حس اطمینان خاطر را برای مشتریان و صنعت گران گرامی کشور تداعی کرده است ، توضیحات کاملی به جهت فعالیت مستمر شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در فصل جدید تحریم های صورت گرفته ارائه گردید و با توجه به پیشینه مثبت فعالیت ، قرار بر واگذاری سفارشات جدید در دسترس به این شرکت واصل گردید.