جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مپنا توسعه 2

برگزاری جلسه مشترک نماینده شرکت VEM آلمان بهمراه کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با نمایندگان ارشد شرکت مپنا توسعه 2 به جهت معرفی و آشنایی بیشتر با شرکت و محصولات VEM آلمان و توضیح نوع فعالیت میسر و مستمر شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم حال حاضر که امکان ارائه سرویس همانند دوره های تحریم پیش از این توسط این شرکت مقدور بوده است و با توجه به عملکرد مناسب این مجموعه قرار بر همکاری بیشتر نفرات حاضر در جلسه با شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز گذاشته شد.