جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت پتکو

برگزاری جلسه با شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی توسط نماینده شرکت VEM آلمان بهمراه کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در راستای معرفی کامل از شرکت VEM آلمان و توانایی رنج های وسیع قابل ارائه در صنایع مختلف و بازگو کردن موارد دال بر فعالیت مستمر این برند در بازار صنایع ایران به حاضران در جلسه ارائه گردید.