جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت طراحی و ساختمان نفت

طی برگزاری جلسه ای در تاریخ 1397/09/07 معرفی جامعی از شرکت VEM آلمان و محصولات قابل عرضه این کمپانی در صنایع گوناگون معرفی گردید.
همچنین حول شرایط تحریم های پیش آمده اخیر که رکن اساسی در فضای اقتصادی – تجاری حال حاضر را شامل میشود اطلاعاتی من باب فعالیت مثبت این برند در دوره های گذشته در بازار ایران و پروژه های جاری در حال انجام توسط شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز به حاضران جلسه توضیه داده شد.
با توجه به شواهد موجود دال بر عدم فرم گیری توسط شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (SEEZ Motor Co.)  از شرایط تحریم قرار بر تمرکز شرکت طراحی و ساخت نفت (ODCC) برای سفارش گذاری در برند VEM روی پروژه های جاری شد.