جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران با حضور معاونت طرح و توسعه و نمایندگان مجری طرح حوزه های آبی مختلف کشور

طی این جلسه معرفی اجمالی از فعالیت ها و توانمندی های شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز بعنوان تولید کننده داخلی صورت گرفت و همچنین توضیحات مختصری از پروژه های آبی جاری کشور ارائه شد.

در انتهای جلسه مقرر گردید مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران ، حمایت از این واحد تولیدی را در دستور کار قرار دهند و زمینه حضور بیشتر در پروژه های بزرگ آبی کشور را فراهم نمایند.