جلسه و بازدید شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز از کارخانه شرکت هوایار

برگزاری جلسه ای در تاریخ 1397/09/06 با حضور نماینده شرکت VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه شیراز با شرکت هوایار جهت بررسی پروژه های جاری و معرفی روند رو به جلوی فعالیت ارائه خدمات به صنعت گران کشور که در انتها بهمراه نماینده شرکت هوایار بازدید جامعی از کارخانه و فعالیت ایشان برای نمایندگان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و شرکت VEM آلمان صورت پذیرفت.