جلسه و بازدید شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز از شرکت مپنا پارس

در تاریخ 1397/09/06 جلسه ای تحت عنوان معرفی شرکت VEM و رنج محصولات قابل عرضه توسط این شرکت و معرفی فعالیت در دوره تحریم های پیش آمده اخیر ، همانند امکان سرویس دهی در دوره های قبل ، توسط نماینده شرکت VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز به نمایندگان شرکت مپنا پارس ارائه داده شد. لازم به ذکر است در پایان جلسه با پیشنهاد بازدید از کارخانه شرکت مپنا پارس ، بازدید جامعی از روند و نوع فعالیت خط تولید این مجموعه به مهمانان این جلسه صورت گرفت.