جلسه و بازدید شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز از شرکت نفت بهران

در تاریخ 1397/09/10 جلسه ای تحت عنوان شرکت VEM آلمان توسط کارشناس ایشان و شرح کاملی از سبد محصولات برند VEM در صنایع گوناگون به حضار و نمایندگان شرکت نفت بهران ارائه گردید.
همینطور اطلاعات جامعی از نحوه عملکرد شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریمی بوجود آمده ، که همانند دوره های پیشین مستمر بوده است در اختیار ایشان قرار گرفت.
در ادامه درخواست های جدیدی از سوی نفرات بازرگانی شرکت نفت بهران در اختیار کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه جهت ارائه اطلاعات فنی و بازرگانی قرار گرفت.
در نهایت بازدیدی از کارخانه نفت بهران برای کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و نماینده VEM آلمان صورت پذیرفت.